Regulamin Rajdu Bike Orient 2020

na czerwono - zmiany w regulaminie

 

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie "Imperactive"

Kozów 61B

26-212 Smyków

tel. 605 283 310

e-mail: rafal.palgan1@op.pl

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient
Żarnowica Duża 16
97-320 Wolbórz
tel. 604 166 109
e-mail: bikeorient@o2.pl
bikeorient.pl

https://www.facebook.com/bikeorient/

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

Starosta Konecki Grzegorz Piec

Wójt Gminy Smyków Jarosław Pawelec

Burmistrz Miasta Stąporków Dorota Łukomska

Nadleśnictwo Barycz

Nadleśnictwo Stąporków

Rajdy Bike Orient, zwane dalej Rajdami to imprezy rekreacyjne łączące w sobie elementy sportowe, krajoznawcze i turystyczne. Rozgrywane są w formule na orientację. Zadaniem Uczestników jest odnajdywanie wyznaczonych w terenie punktów kontrolnych przy pomocy mapy. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Na pokonanie trasy wyznaczone są limity czasu.

CELE RAJDÓW

 • Promocja walorów turystycznych centralnej Polski

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji

 • Integracja uczestników

 • Popularyzacja szczególnego rodzaju rywalizacji, jaką są rajdy na orientację

 • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników

 

HARMONOGRAM RAJDÓW BIKE ORIENT 2020

 

TRASY:

 • FAN - ok. 30 km na rowerze

 • MARSZOBIEG - 30 km pieszo lub biegiem

 • MEGA - ok. 60 km na rowerze

 • GIGA - ok. 120 km na rowerze

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-pomarańczowymi lampionami.

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.

 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać brak PK na karcie startowej oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem.

 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

 

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Uczestnicy pokonują trasy Rajdów siłą własnych mięśni na rowerach na trasach FAN, MEGA i GIGA, pieszo lub biegiem na trasie MARSZOBIEG.

 • Na każdej trasie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, kartę startową i zipy lub agrafki. Przed startem każdy z uczestników otrzyma mapę lub komplet map.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Czas mety liczony jest w momencie oddania karty przez zawodnika.

 • Przed startem tras MEGA i GIGA uczestnicy deklarują wybór trasy i przekazują taką informację Organizatorowi Rajdu.

 • Aby zostać sklasyfikowanym na każdej z tras, należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.

 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.

 • Na poszczególnych trasach obowiązują limity czasowe: Fan - 7 h, Marszobieg - 7 h, Mega - 8 h, Giga - 9 h.

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie (po uwzględnieniu kar punktowych za przekroczenie limitu czasu).

 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu godziny po zakończonym limicie czasowym.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uczestnicy tras GIGA dodatkowo sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM).

 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient@o2.pl) przez tydzień po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bikeorient.pl lub w Biurze Rajdu.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdach Bike Orient na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów pow. 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.

 • Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować w Rajdzie pod opieką rodziców/opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność lub samodzielnie. W przypadku samodzielnego udziału, osoby te będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

 • Rajdy będą się odbywały przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnik zobowiązuje się do nie przekraczania linii kolejowych w miejscach niedozwolonych oraz nie poruszania się po drogach zakreskowanych na mapie krzyżykami.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

 • Każdy z uczestników na starcie powinien posiadać sprawny rower.

 • Zaleca się jazdę uczestnikom w kasku sztywnym oraz w zabranie na trasę pomocne wyposażenie: mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru.

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdów.

 • Używanie odbiorników gps dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników gps jako pomoc przy nawigacji będzie karane.

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdów.

 

OPŁATY STARTOWE

 • Wysokość opłat startowych podawana jest w informacjach dotyczących poszczególnych edycji Rajdów.

 • Wpłaty można dokonywać przekazem/przelewem na konto Organizatora.

 • Wysokość wpisowego zależy terminów wpłat podanych w formularzu zapisów, a nie od daty zapisania się na Rajd.

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

Stowarzyszenie "Imperactive"

Kozów 61B, 26-212 Smyków
nr rachunku bankowego: 43 84930004 0290 0547 1081 0001
z dopiskiem
Bike Orient + nazwa edycji + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 • Mapy z trasą Rajdu, numery, komplet zipów, karty startowe dla wszystkich uczestników

 • Dyżur ratownika medycznego w Bazie Rajdu

 • Punkt żywieniowy na trasie

 • Ciepłe napoje (kawa i herbata)

 • Ciepły posiłek regeneracyjny

 • Obsługa fotograficzna imprezy

 • Możliwość umycia rowerów na mecie

 • 2 noclegi w warunkach turystycznych

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników

 • Puchary dla 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet na trasach MEGA, GIGA, FAN i MARSZOBIEG.

 • Upominki od sponsorów

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Harmonogram Rajdów Bike Orient oraz szczegółowe informacje o imprezach podawane są na stronie www.bikeorient.pl w informacjach dotyczących poszczególnych edycji.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdów z powodów niezależnych od niego.

 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora Rajdu, media i sponsorów.

 • Uczestnik zobowiązany jest do śledzenia i stosowania się do wydawanych przez Organizatora komunikatów przedstartowych.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdów, dojazdu na Rajdy i powrotu z nich.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2020

 

 • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient wraz ze Stowarzyszeniem "Imperactive", Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych "Bastion" oraz zespół IT Orient.

 • Regulamin Rajdów Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdów OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.pl. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Mini Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl.

 • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2020 na trasie Mega zalicza się 4 imprezy: 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja OrientAkcji, 1 edycja IT Orient oraz 1 edycja Mini Rajdu Waligóry. Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2020 na trasie Giga zalicza się 3 imprezy: 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja OrientAkcji oraz 1 edycja IT Orient.

 • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2020:

  • 27 czerwca - Rajd Bike Orient świętokrzyskie (Miedzierza) - trasy Mega i Giga

  • 18 lipca - OrientAkcja (Łobudzice) - trasy Mega i Giga

  • 1 sierpnia - IT Orient (Dzierżązna) - trasy Mega i Giga

  • 24 października - Mini Rajd Waligóry (Będkowice) - tylko trasa Mega

 • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji Rajdów Bike Orient,  OrientAkcji, Mini Rajdzie Waligóry lub IT Orient rozgrywanych w 2020 roku na trasach MEGA lub GIGA.

 • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 • W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę trzy najlepsze starty danego uczestnika na trasie MEGA i GIGA. Jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch - dwa starty, jeżeli w trzech - trzy starty, jeżeli w czterech lub w pięciu - również trzy starty.

 • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.

 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.

 • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2020 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na 1 edycji Pucharu Bike Orient w 2021 r.

ORGANIZATORZY

Imper-Active.jpg

PATRONAT HONOROWY

herb-kolor-1-768x891_mini.jpg
6021.gif
POL_gmina_Smyków_COA_mini.jpg
lasy_panstwowe-logo-2182B9D2AC-seeklogo.

PARTNERZY

pobrany plik.png
pobrany%20plik%20(2)_edited.jpg

PATRONAT MEDIALNY

TVP3-Kielce.svg.png
tkn.png
e7J5CixT_400x400.png
53786870_2316963428316102_63538308995067
logo_psk.jpg

POLECAMY

logo_rds-irokez250.jpg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now