top of page

Regulamin Rajdu Bike Orient 2023

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie "Imperactive"

Kozów 61B

26-212 Smyków

tel. 605 283 310

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

Żarnowica Duża 16

97-320 Wolbórz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Barycz 64

26-200 Końskie

Nadleśnictwo Barycz

Barycz 69

26-200 Końskie
 

STRONY INTERNETOWE RAJDU

bikeorient.pl

facebook.com/bikeorient

Rajdy Bike Orient, zwane dalej Rajdami to imprezy rekreacyjne łączące w sobie elementy sportowe, krajoznawcze i turystyczne. Rozgrywane są w formule na orientację. Zadaniem Uczestników jest odnajdywanie wyznaczonych w terenie punktów kontrolnych przy pomocy mapy. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Na pokonanie trasy wyznaczone są limity czasu.

CELE RAJDÓW

 • Promocja walorów turystycznych centralnej Polski

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji

 • Integracja uczestników

 • Popularyzacja szczególnego rodzaju rywalizacji, jaką są rajdy na orientację

 • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników

 

HARMONOGRAM RAJDU BIKE ORIENT 2023

 

TRASY:

 • TP25 (Piesza) - ok. 25 km pieszo lub biegiem w limicie 9 godzin

 • TR25 (Fun) - ok. 25 km na rowerze w limicie 9 godzin

 • TR50 (Mega) - ok. 50 km na rowerze w limicie 10 godzin

 • TR100 (Giga) - ok. 100 km na rowerze w limicie 10 godzin

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-pomarańczowymi lampionami z perforatorami.

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.

 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać brak PK na karcie startowej oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem.

 • W przypadku zgubienia karty startowej, Uczestnik może zaliczać kolejne punkty kontrolne odbijając oznaczenie perforatorów na mapie lub wykonując zdjęcia na punktach kontrolnych, w szczególnych przypadkach za prawidłowo potwierdzony punkt kontrolny może posłużyć zapis śladu GPS Uczestnika.

 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

 

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Uczestnicy pokonują trasy Rajdów siłą własnych mięśni na rowerach na trasach TR25, TR50 oraz TR100; pieszo lub biegiem na trasie TP25.

 • Na każdej trasie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Przed startem trasy TR50/TR100 uczestnicy nie deklarują wyboru trasy, mogą o tym zdecydować dopiero w trakcie trwania Rajdu. Aby zostać sklasyfikowanym na trasie TR50 należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 1 dowolny PK i maksymalnie liczbę punktów, która będzie podana w późniejszym terminie, aby zostać sklasyfikowanym na trasie TR100 należy zaliczyć o 1 PK więcej niż na trasie TR50 (minimalna liczba wymaganych PK będzie podana w późniejszym terminie).

 • Aby zostać sklasyfikowanym na trasach TP25 i TR25, należy zaliczyć co najmniej 1 dowolny PK

 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, kartę startową i zipy lub agrafki. Przed startem każdy z uczestników otrzyma mapę lub komplet map.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Czas mety liczony jest w momencie oddania karty przez zawodnika. 

 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie (po uwzględnieniu kar punktowych za przekroczenie limitu czasu).

 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po zakończonym podstawowym limicie czasowym.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uczestnicy tras GIGA dodatkowo sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM).

 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient@o2.pl) przez 5 dni po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację do czwartku 30 czerwca do godz. 20 lub w Biurze Rajdu.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdach Bike Orient na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów pow. 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.

 • Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować w Rajdzie pod opieką rodziców/opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność lub samodzielnie. W przypadku samodzielnego udziału, osoby te będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

 • Rajdy będą się odbywały przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnik zobowiązuje się do nie przekraczania linii kolejowych w miejscach niedozwolonych oraz nie poruszania się po drogach zakreskowanych na mapie krzyżykami.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

 • Każdy z uczestników na starcie powinien posiadać sprawny rower.

 • Zaleca się jazdę uczestnikom w kasku sztywnym oraz w zabranie na trasę pomocne wyposażenie: mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru.

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdów.

 • Używanie odbiorników gps dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników gps jako pomoc przy nawigacji będzie karane.

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.

 

OPŁATY STARTOWE

 • Wysokość opłat startowych podana jest na stronie głównej Rajdu.

 • Wpłaty można dokonywać przekazem/przelewem na konto Organizatora.

 • Wysokość wpisowego zależy od terminów wpłat podanych na stronie głównej Rajdu, a nie od daty zapisania się na Rajd.

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

Stowarzyszenie "Imperactive"

Kozów 61B, 26-212 Smyków
nr rachunku bankowego: Nest Bank 79253000082004106903910001
z dopiskiem
Bike Orient Nadleśnictwo Barycz + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 • Mapy z trasą Rajdu, numery, komplet zipów, karty startowe dla wszystkich uczestników

 • Dyżur ratownika medycznego w Bazie Rajdu

 • Punkt żywieniowy na trasie

 • Ciepłe napoje (kawa i herbata)

 • Ciepły posiłek regeneracyjny

 • Obsługa fotograficzna imprezy

 • Możliwość umycia rowerów na mecie

 • 2 noclegi w warunkach turystycznych

 • Trofea dla 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet na trasach TP25, TR25, TR50 oraz TR100.

 • Upominek dla każdego Uczestnika

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Harmonogram Rajdu Bike Orient oraz szczegółowe informacje o Rajdzie podane są na stronie głównej bikeorient.pl.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdów z powodów niezależnych od niego.

 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora Rajdu, media i sponsorów.

 • Uczestnik zobowiązany jest do śledzenia i stosowania się do wydawanych przez Organizatora komunikatów przedstartowych.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdów, dojazdu na Rajdy i powrotu z nich.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2023

 

 • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient wraz ze Stowarzyszeniem "Imperactive", Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych "Bastion", zespół IT Orient oraz Fundacja SNOB.

 • Regulamin Rajdu Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdu OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.pl. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl. Regulamin Rajdu SNOB publikowany jest na stronie snob.run.

 • Klasyfikacja Pucharu Bike Orient prowadzona jest na dwóch trasach: Mega (50-60 km) i Giga (100-120 km).

 • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2023 na trasach Mega zalicza się 6 imprez: 1 edycja SNOB-a, 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja IT Orient, 2 edycje OrientAkcji oraz 1 edycja Rajdu Waligóry. Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2023 na trasach Giga zalicza się 5 imprez: 1 edycja SNOB-a, 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja IT Orient oraz 2 edycje OrientAkcji.

 • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2023:

 • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji rajdów: Bike Orient,  OrientAkcji, Rajdzie Waligóry, IT Orient lub SNOB-ie rozgrywanych w 2023 roku na trasach Mega lub Giga.

 • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 • W klasyfikacji generalnej na trasie Mega brane będą pod uwagę cztery najlepsze starty danego uczestnika, a na trasie Giga trzy najlepsze starty. Jeżeli dany Uczestnik wystartował na danej trasie tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch - dwa starty, jeżeli w trzech - trzy starty, jeżeli w czterech - cztery starty na trasie Mega, ale trzy starty na trasie Giga, jeżeli w pięciu lub sześciu - również cztery starty na trasie Mega, ale trzy starty na trasie Giga.

 • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.

 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.

 • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2023 na trasach Mega i Giga otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie Mega, 3 najlepsze zawodniczki na trasie Giga, 3 najlepszych zawodników na trasie Mega oraz 3 najlepszych zawodników na trasie Giga). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na jednej z imprez Pucharu Bike Orient w 2023 r.

 • Organizatorzy Pucharu Bike Orient zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, uwzględniając sytuacje losowe, aktualną sytuację epidemiologiczną i wytyczne rządowe dotyczące organizacji imprez.

bottom of page