top of page

Regulamin Mini Bike Orient  

Łódź, 15.04.2023

 

 

ORGANIZATOR

Pozytywne Emocje

Żarnowica Duża 16

97-320 Wolbórz
 

STRONY INTERNETOWE RAJDU

bikeorient.pl/mini-bike-orient

facebook.com/bikeorient

Rajdy Bike Orient, zwane dalej Rajdami to imprezy rekreacyjne łączące w sobie elementy sportowe, krajoznawcze i turystyczne. Rozgrywane są w formule na orientację. Zadaniem Uczestników jest odnajdywanie wyznaczonych w terenie punktów kontrolnych przy pomocy mapy. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Na pokonanie trasy wyznaczone są limity czasu.

CELE RAJDÓW

 • Promocja walorów turystycznych centralnej Polski

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji

 • Integracja uczestników

 • Popularyzacja szczególnego rodzaju rywalizacji, jaką są rajdy na orientację

 • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników

 

BAZA RAJDU MINI BIKE ORIENT

 

TRASY:

 • TR20  ok. 18 km na rowerze, 1-15 PK

 • TR40  ok. 43 km na rowerze, 16-30 PK

 • TP5  ok. 6  km pieszo, 1-7 PK

 • TP20  ok. 18 km pieszo, 1-15 PK

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone kartkami formatu A5 z biało-pomarańczowymi emblematami biegu na orientację i kodami QR oraz perforatorami.

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • Uczestnik potwierdza swoją obecność na PK za pomocą perforatora, którym powinien odznaczyć odpowiednie miejsce na karcie startowej lub skanując kod QR używając telefonu z aplikacją IOrienteering (pobierz w Google Play, pobierz w App Store). Należy zainstalować aplikację na swoim telefonie, następnie zarejestrować się, podając dane takie same jak przy zgłoszeniu na Rajd. Przed startem należy włączyć trasę rajdu poprzez sczytanie kodu QR trasy lub wpisanie kodu trasy.

 • W przypadku braku na danym PK kartki z perforatorem należy wykonać zdjęcie miejsca, w którym powinien się znajdować PK i pokazać je na mecie Organizatorowi.

 • W przypadku zgubienia karty startowej lub telefonu, Uczestnik może zaliczać kolejne punkty kontrolne odbijając oznaczenie perforatorów na mapie lub wykonując zdjęcia na punktach kontrolnych, w szczególnych przypadkach za prawidłowo potwierdzony punkt kontrolny może posłużyć zapis śladu GPS Uczestnika.

 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

 

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Na Rajdzie nie ma startu wspólnego. Uczestnicy mają możliwość samodzielnego wyboru czasu startu w przedziale godzinowym od 9 do 12.

 • Aby wystartować należy zadeklarować Organizatorowi gotowość startu. Czas startu liczony jest od momentu przekazania uczestnikowi kompletu map. Uczestnik, który zadeklarował korzystanie z aplikacji IOrienteering powinien w tym samym momencie sczytać kod QR startu umieszczonego na kartce w Biurze Rajdu.

 • Przed startem na rowerze, uczestnicy nie deklarują wyboru trasy, mogą o tym zdecydować dopiero w trakcie trwania Rajdu. Aby zostać sklasyfikowanym na trasie TR20 należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 1 dowolny PK i maksymalnie 15 dowolnych PK, aby zostać sklasyfikowanym na trasie TR40 należy zaliczyć minimum 16 dowolnych PK i maksymalnie 30 PK.

 • Aby zostać sklasyfikowanym na trasach TP5 i TP20, należy zaliczyć co najmniej 1 dowolny PK. Na trasie TP5 do zaliczenia jest maksymalnie 7 PK, a na trasie TP maksymalnie 15 PK.

 • Uczestnicy pokonują trasy Rajdów wyłącznie siłą własnych mięśni na rowerach na trasach TR20 i TR40 oraz pieszo lub biegiem na trasach TP5 i TP20.

 • Na każdej trasie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Czas mety liczony jest w momencie oddania karty przez zawodnika. Uczestnik, który zaliczał PK za pomocą aplikacji IOrienteering, powinien na mecie sczytać kod QR mety umieszczonego na kartce w Biurze Rajdu. Czas mety będzie liczony w momencie sczytania kodu QR.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej PK w najkrótszym czasie.

 • Na pokonanie tras wyznaczony jest 7 godzinny podstawowy limit czasowy. Po przekroczeniu tego czasu będą naliczane punkty karne. Za każdą minutę spóźnienia po przekroczeniu 7 godzin odliczany będzie 1 PK. Po przekroczeniu 30 minut spóźnienia uczestnik nie zostanie sklasyfikowany.

 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma PK, a w drugiej czas przybycia na metę z uwzględnieniem ewentualnych kar czasowych.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego lub przekroczą 30 minut spóźnienia liczonego po podstawowym limicie spóźnienia.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Wyniki rywalizacji zostaną podane na stronie Rajdu w kolejnych dniach po imprezie.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Rajdu w dniach 3-13 kwietnia 2023 r. lub w Biurze Rajdu.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów pow. 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.

 • Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować w Rajdzie pod opieką rodziców/opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność lub samodzielnie. W przypadku samodzielnego udziału, osoby te będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w Rajdzie, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnik zobowiązuje się do nie przekraczania linii kolejowych w miejscach niedozwolonych oraz nie poruszania się po drogach zakreskowanych na mapie czerwonymi krzyżykami.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

 • Każdy z uczestników na trasach rowerowych na starcie powinien posiadać sprawny rower.

 • Organizator zaleca jazdę na rowerze w kasku sztywnym oraz zabranie na trasę pomocne wyposażenie: mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru.

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.

 • Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników GPS jako pomoc przy nawigacji będzie karane.

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.

 

OPŁATY STARTOWE

 • Wpłaty można dokonywać przekazem/przelewem na konto Organizatora.

 • Wysokość wpisowego zależy od terminów wpłat podanych na stronie głównej Rajdu, a nie od daty zapisania się na Rajd.

 • Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

 • Wysokość opłat startowych:

 

3-13 kwietnia 2023
40zł/os.  Trasy TR20, TR40, TP20
20zł/os.  Trasa TP5


w dniu Rajdu 15 kwietnia 2023 (tylko gotówką)
50zł/os.   Trasy TR20, TR40, TP20

30zł/os.   Trasa TP5

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

Pozytywne Emocje

Żarnowica Duża 16, 97-320 Wolbórz
nr rachunku bankowego: Santander Bank 48 1910 1048 2651 1273 6025 0002
z dopiskiem
Mini Bike Orient Łódź + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

 

ŚWIADCZENIA

 • komplet map z trasą Rajdu

 • karta startowa

 • ognisko

 • kiełbaski z grilla

 • przekąski, herbata, woda

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.

 • Uczestnik akceptujący niniejszy Regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora Rajdu, media i sponsorów.

 • Uczestnik zobowiązany jest do śledzenia i stosowania się do wydawanych przez Organizatora komunikatów przedstartowych.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdów, dojazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora

bottom of page