top of page

Regulamin Mini Bike Orient Nadleśnictwo Brzeziny 

leśna wiata edukacyjna w leśnictwie Gałków, Janówka 20.04.2024

 

 

ORGANIZATOR

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

Żarnowica Duża 16

97-320 Wolbórz

 

PARTNERZY

Nadleśnictwo Brzeziny

Wydawnictwo Compass
 

STRONY INTERNETOWE RAJDU

bikeorient.pl/mini-bike-orient

facebook.com/bikeorient

Rajd Mini Bike Orient, zwany dalej Rajdem to impreza rekreacyjna łącząca w sobie elementy sportowe, krajoznawcze i turystyczne. Rozgrywane są w formule na orientację. Zadaniem Uczestników jest odnajdywanie wyznaczonych w terenie punktów kontrolnych przy pomocy mapy. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Na pokonanie trasy wyznaczone są limity czasu.

CELE RAJDÓW

 • Promocja walorów turystycznych centralnej Polski

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji

 • Integracja uczestników

 • Popularyzacja szczególnego rodzaju rywalizacji, jaką są rajdy na orientację

 • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników

 

BAZA RAJDU MINI BIKE ORIENT NADLEŚNICTWO OPOCZNO

 • leśna wiata edukacyjna w leśnictwie Gałków k. Janówki

 

TRASY:

 • Spacerowa (TP10) - 10 km pieszo w limicie 7 godziny

 • Trail (TP25)  - 25 km pieszo w limicie 7,5 godziny

 • Fun (TR25)  - 25 km na rowerze w limicie 8 godzin

 • Mega (TR50) - 50 km na rowerze w limicie 8 godzin

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone kartkami formatu A5 z numerami PK, biało-pomarańczowymi emblematami biegu na orientację oraz perforatorami.

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • Uczestnik potwierdza swoją obecność na PK za pomocą perforatora, którym powinien odznaczyć odpowiednie miejsce na karcie startowej.

 • W przypadku braku na danym PK kartki z perforatorem należy wykonać zdjęcie miejsca, w którym powinien się znajdować PK i pokazać je na mecie Organizatorowi.

 • W przypadku zgubienia karty startowej, Uczestnik może zaliczać kolejne punkty kontrolne odbijając oznaczenie perforatorów na mapie lub wykonując zdjęcia na punktach kontrolnych, w szczególnych przypadkach za prawidłowo potwierdzony punkt kontrolny może posłużyć zapis śladu GPS Uczestnika.

 • Każdy z uczestników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

 

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Uczestnicy pokonują trasy Rajdu siłą własnych mięśni na rowerach na trasach Fun i Mega lub pieszo/biegiem na trasach Spacerowej i Trail.

 • Każdy z uczestników otrzyma przed startem mapę z oznaczonymi punktami kontrolnymi do zaliczenia.

 • Na każdej trasie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Aby zostać sklasyfikowanym na każdej z tras należy zaliczyć co najmniej 1 dowolny PK. 

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Czas mety liczony jest w momencie oddania karty przez zawodnika. 

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej wymaganych PK w najkrótszym czasie.

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej PK w najkrótszym czasie (po uwzględnieniu kar punktowych za przekroczenie limitu czasu).

 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma PK, a w drugiej czas przybycia na metę z uwzględnieniem ewentualnych kar czasowych.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego PK, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po zakończonym podstawowym limicie czasowym.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Wyniki rywalizacji zostaną podane na stronie Rajdu po zakończonej imprezie.

 • Uczestnicy trasy Mega zostaną sklasyfikowani w Pucharze Bike Orient.

 • Uczestnicy tras Mega i Trail zostaną sklasyfikowani w Lidze Mistrzów Hybryd16.

 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient(at)o2.pl) przez 5 dni po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Rajdu lub w Biurze Rajdu.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów pow. 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.

 • Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować w Rajdzie pod opieką rodziców/opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność lub samodzielnie. W przypadku samodzielnego udziału, osoby te będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w Rajdzie, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnik zobowiązuje się do nie przekraczania linii kolejowych w miejscach niedozwolonych oraz nie poruszania się po drogach zakreskowanych na mapie czerwonymi krzyżykami.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych - art. 26 i 30 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

 • Każdy z uczestników tras rowerowych na starcie powinien posiadać sprawny rower oraz kask sztywny na głowie podczas pokonywania trasy Rajdu.

 • Organizator zaleca zabranie na trasę pomocne wyposażenie: mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC (na każdą z tras) oraz podstawowe narzędzia do naprawy roweru (na trasy rowerowe).

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.

 • Używanie odbiorników GPS dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników GPS jako pomoc przy nawigacji będzie karane.

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.

 

OPŁATY STARTOWE

 • Wpłaty można dokonywać przekazem/przelewem na konto Organizatora.

 • Wysokość wpisowego zależy od terminów wpłat podanych w Regulaminie Rajdu, a nie od daty zapisania się na Rajd.

 • Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

 • Wysokość opłat startowych:

 

do 8 kwietnia 2024
40 zł/os.  Trasy  Fun i Spacerowa

60 zł/os.  Trasy Mega i Trail

9-17 kwietnia 2024

50 zł/os.  Trasy  Fun i Spacerowa

70 zł/os.  Trasy Mega i Trail


18-20 kwietnia 2024

60 zł/os.  Trasy  Fun i Spacerowa

80 zł/os.  Trasy Mega i Trail

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

Żarnowica Duża 16, 97-320 Wolbórz
nr rachunku bankowego (uwaga! nowy numer konta): Nest Bank 04 2530 0008 2097 1078 6895 0001
z dopiskiem
Mini Bike Orient Nadleśnictwo Brzeziny + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

 

ŚWIADCZENIA

 • mapa z trasą Rajdu

 • karta startowa

 • ognisko z pieczeniem kiełbasek

 • bufet z przekąskami

 • woda oraz gorące napoje (kawa i herbata)

 • upominki dla najmłodszych

 • upominki dla 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet na trasach Trail i Mega

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego lub skrócenia tras Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uczestnik akceptujący niniejszy Regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora Rajdu, Media i Partnerów.

 • Uczestnik zobowiązany jest do śledzenia i stosowania się do wydawanych przez Organizatora komunikatów przedstartowych.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdów, dojazdu na Rajd i powrotu z Rajdu.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora

bottom of page