top of page

Regulamin Rajdu Bike Orient 2023

 

Barycz, 1.07.2023

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie "Imperactive"

Kozów 61B

26-212 Smyków

tel. 605 283 310

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient

Żarnowica Duża 16

97-320 Wolbórz

Nadleśnictwo Barycz

Barycz 69

26-200 Końskie
 

STRONY INTERNETOWE RAJDU

bikeorient.pl

facebook.com/bikeorient

Rajdy Bike Orient, zwane dalej Rajdami to imprezy rekreacyjne łączące w sobie elementy sportowe, krajoznawcze i turystyczne. Rozgrywane są w formule na orientację. Zadaniem Uczestników jest odnajdywanie wyznaczonych w terenie punktów kontrolnych przy pomocy mapy. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Na pokonanie trasy wyznaczone są limity czasu.

CELE RAJDÓW

 • Promocja walorów turystycznych centralnej Polski

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji

 • Integracja uczestników

 • Popularyzacja szczególnego rodzaju rywalizacji, jaką są rajdy na orientację

 • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników

 

HARMONOGRAM RAJDU BIKE ORIENT 2023

 

TRASY:

 • TPR10 - ok. 11 km pieszo, biegiem lub na rowerze w limicie 9 godzin

 • TP25 - ok. 27 km pieszo lub biegiem w limicie 9 godzin

 • TR25 - ok. 27 km na rowerze w limicie 9 godzin

 • TR50 (Mega) - ok. 51 km na rowerze w limicie 10 godzin

 • TR100 (Giga) - ok. 104 km na rowerze w limicie 10 godzin

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-pomarańczowymi lampionami z perforatorami.

 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.

 • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.

 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać brak PK na karcie startowej oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem.

 • W przypadku zgubienia karty startowej, Uczestnik może zaliczać kolejne punkty kontrolne odbijając oznaczenie perforatorów na mapie lub wykonując zdjęcia na punktach kontrolnych, w szczególnych przypadkach za prawidłowo potwierdzony punkt kontrolny może posłużyć zapis śladu GPS Uczestnika.

 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

 

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI NA TRASACH TP25, TR50 I TR100

 • Uczestnicy pokonują trasy Rajdów siłą własnych mięśni na rowerach na trasach TR25, TR50 oraz TR100; pieszo lub biegiem na trasie TP25.

 • Na każdej trasie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open.

 • Przed startem trasy TR50/TR100 uczestnicy nie deklarują wyboru trasy, mogą o tym zdecydować dopiero w trakcie trwania Rajdu. Aby zostać sklasyfikowanym na trasie TR50 należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 1 dowolny PK i maksymalnie liczbę punktów, która będzie podana w późniejszym terminie, aby zostać sklasyfikowanym na trasie TR100 należy zaliczyć o 1 PK więcej niż na trasie TR50 (minimalna liczba wymaganych PK będzie podana w późniejszym terminie).

 • Aby zostać sklasyfikowanym na trasach TPR10, TP25 i TR25, należy zaliczyć co najmniej 1 dowolny PK

 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, kartę startową i zipy lub agrafki. Przed startem każdy z uczestników otrzyma mapę lub komplet map.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Czas mety liczony jest w momencie oddania karty przez zawodnika. 

 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie (po uwzględnieniu kar punktowych za przekroczenie limitu czasu).

 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po zakończonym podstawowym limicie czasowym.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uczestnicy trasy TR100 sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM).

 • Uczestnicy tras TR50 i TR100 sklasyfikowani zostaną w Pucharze Bike Orient.

 • Uczestnicy tras TP25 i TR50 sklasyfikowani zostaną w Lidze Mistrzów Hybryd16.

 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient@o2.pl) przez 5 dni po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI NA TRASIE TPR10

 • Uczestnicy pokonują trasę TPR10 Rajdu siłą własnych mięśni pieszo, biegiem lub na rowerze

 • Na trasie TPR10 prowadzona będzie klasyfikacja uczestników w kategorii open.

 • Aby zostać sklasyfikowanym na trasie TPR10 należy zaliczyć co najmniej 1 dowolny PK

 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, kartę startową i zipy lub agrafki. Przed startem każdy z uczestników otrzyma mapę lub komplet map.

 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety.

 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

 • Zwycięzcami na trasie TPR10 zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych (po uwzględnieniu kar punktowych za przekroczenie limitu czasu).

 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po zakończonym podstawowym limicie czasowym.

 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę punktową lub zdyskwalifikować go.

 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (bikeorient@o2.pl) przez 5 dni po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację do czwartku 29 czerwca do godz. 20 lub w Biurze Rajdu.

 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdach Bike Orient na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów pow. 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.

 • Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować w Rajdzie pod opieką rodziców/opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność lub samodzielnie. W przypadku samodzielnego udziału, osoby te będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów - WZÓR OŚWIADCZENIA.

 • Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora.

 • Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

 • Rajdy będą się odbywały przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnik zobowiązuje się do nie przekraczania linii kolejowych w miejscach niedozwolonych oraz nie poruszania się po drogach zakreskowanych na mapie krzyżykami.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.

 • Każdy z uczestników na starcie powinien posiadać sprawny rower.

 • Zaleca się jazdę uczestnikom w kasku sztywnym oraz w zabranie na trasę pomocne wyposażenie: mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru.

 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdów.

 • Używanie odbiorników gps dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników gps jako pomoc przy nawigacji będzie karane.

 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.

 

OPŁATY STARTOWE

 • Wpłaty można dokonywać przekazem/przelewem na konto Organizatora lub gotówką w Biurze Rajdu.

 • Wysokość wpisowego zależy od terminów wpłat podanych na stronie Rajdu, a nie od daty zapisania się na Rajd.

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

 • Wysokość opłat startowych:

  

16 maja - 7 czerwca 2023 
30zł/os.  Trasa TPR10
60zł/os.  Trasy TP25 i TR25

80zł/os. Trasy TR50 i TR100

8-21 czerwca 2023 
30zł/os.  Trasa TPR10
70zł/os.  Trasy TP25 i TR25

100zł/os. Trasy TR50 i TR100

22-29 czerwca 2023 
40zł/os.  Trasa TPR10
80zł/os.  Trasy TP25 i TR25

110zł/os. Trasy TR50 i TR100

30 czerwca - 1 lipca 2023 (tylko gotówką w Biurze Rajdu)
40zł/os.  Trasa TPR10
80zł/os.  Trasy TP25 i TR25

120zł/os. Trasy TR50 i TR100

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

Stowarzyszenie "Imperactive"
Kozów 61B, 26-212 Smyków
nr rachunku bankowego: Nest Bank 79253000082004106903910001
z dopiskiem
Bike Orient Nadleśnictwo Barycz + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

OPŁATY STARTOWE

 • Wysokość opłat startowych podana jest na stronie głównej Rajdu.

 • Wpłaty można dokonywać przekazem/przelewem na konto Organizatora.

 • Wysokość opłat startowych zależy od terminów wpłat podanych na stronie głównej Rajdu, a nie od daty zapisania się na Rajd.

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 • Mapy z trasą Rajdu, numery, komplet zipów, karty startowe dla wszystkich uczestników

 • Dyżur ratownika medycznego w Bazie Rajdu

 • Punkt żywieniowy na trasie

 • Ciepłe napoje (kawa i herbata)

 • Ciepły posiłek regeneracyjny

 • Obsługa fotograficzna imprezy

 • Możliwość umycia rowerów na mecie

 • 2 noclegi w warunkach turystycznych

 • Trofea dla 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet na trasach TP25, TR25, TR50 oraz TR100.

 • Upominek dla każdego Uczestnika

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Harmonogram Rajdu Bike Orient oraz szczegółowe informacje o Rajdzie podane są na stronie głównej bikeorient.pl.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdów z powodów niezależnych od niego.

 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora Rajdu, media i sponsorów.

 • Uczestnik zobowiązany jest do śledzenia i stosowania się do wydawanych przez Organizatora komunikatów przedstartowych.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdów, dojazdu na Rajdy i powrotu z nich.

 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.

bottom of page